بوستر پمپ آتش نشانی


بوستر پمپ آتش نشانی چیست و چگونه کار می کند
 

بوستر پمپ آتش نشانی چیست ؟

  این سوال ممکن است برای بسیاری از کاربران وجود داشته باشد که بوستر پمپ آتش نشانی چیست و چگونه عمل می کند. از جمله مهمترین بخش ها در سیستم نوین شهرنشینی استفاده از سیستم هشدار و اطفای حریق مانند پمپ آتش نشانی اطفاء حریق می باشد. بوستر پمپ آتش نشانی اطفاء حریق با فشار بالا در مدار قرار گرفته و آب مورد نیاز شبکه اطفاء حریق را تامین می کنند. به دلیل کم کارکرد بودن بوستر پمپ آتشنشانی، خطر گیرپاژ پمپ ها وجود دارد لذا با استفاده از مدار فرمان امکان استارت دوره ای پمپ ها (بازه های زمانی 7 روزه به مدت 3 ثانیه) جهت پیش گیری این مسئله فراهم می گردد. برای مثال بوستر پمپ آتش نشانی دیزل پمپ آسیا یکی از انواع پمپ آتش نشانی ساختمان است که کارایی بسیار مناسبی داشته و می تواند در سیستم اطفاء حریق ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

  راهنمای مطالعه نمایش

اساس کارکرد بوستر پمپ آتش نشانی

اصول کارکرد بوستر پمپ های آتش نشانی به اینصورت می باشد که با تخلیه آب در اسپلینکلرها و جعبه های آتش نشانی پمپ ها بصورت اتومات روشن می شوند و با تامین کردن فشار کاری تنظیم شده خاموش می شود.

انتظار می رود که بوستر ها فشاری معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامی خود را ، در شرایط نرخ جریان صفر، ایجاد نمایند

بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک بوستر پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل ۱۵۰ درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل ۶۵ درصد فشار نامی است.

نقطه نامی دستگاه، فشار و جریان معادل ۱۰۰ درصد فشار و جریان نامی را بوجود می آورد

انواع بوستر پمپ آتش نشانی

  بوستر پمپ آتشنشانی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ساده و دارای الكتروپمـپ پیشرو (جوکی دار)

در نوع ساده از دو یا چند الكتروپمپ اصلی با مشخصات يكسان ساخته می شوند در حالت دیگر از یک الكتروپمپ پیشرو (جوكی پمپ) و يك يا چند الكتـروپمپ اصلی استفاده می شود . دبی الكتروپمپ پیشرو کمتر از الكتروپمپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الكتروپمپ های اصلی برابر است و حتی بیشتر.

دلیل استفاده از پمپ پیشرو (جوکی): هنگامی که دبی مصرفی کم تر از دبی الکتروپمپ های اصلی باشد و نیازی نیست که پمپ های اصلی که معمولا توان بیشتری نسبت به پمپ پیشرو (جوکی) دارند روشن نخواهند شد و پمپ پیشرو جهت تامین دبی و فشار کاری تنظیم شده روشن می شود در صورتیکه دبی مصرفی بیشتر از توان پمپ پیشرو باشد در این هنگام پمپ اصلی جهت تامین دبی و فشار تنظیم شده، روشن خواهد شد.

استاندارد های بوستر پمپ آتش نشانی

 سازمان آتش نشانی در زمینه پوسترهای پمپ آتش نشانی یک استاندارد مشخص کرده است. از مشهور ترین استاندارد ها میتوان به NFPA و EN 12845 اروپایی و UL اشاره کرد. از استاندارد ای ان اروپایی برای بررسی کیفیت محصولات کشورهای ایتالیایی، آلمانی و انگلیسی استفاده می شود. هدف از ساخت این استاندارد ها در این است که خطرات ناشی از ساخت غیر استاندارد بوستر ها به حداقل برسد. استاندارد های حریق در حدود 300 کد گذاری شده است .

 NFPA

 EN 12845

 UL

اجزای اصلی بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر های آتش نشانی در حقیقت پمپ های فشار قوی هستند که به منظور افزایش دادن ظرفیت اطفا حریق ساختمان ها در زمانی که فشار منبع اصلی کافی نیست تعبیه شده اند. بوستر پمپ های اطفای حریق معمولا از دو پمپ اصلی و یک جوکی پمپ که بر روی یک شاسی مادر نصب شده اند به همراه یک تابلو کنترلی تشکیل می شوند که در زیر به تشریح هر قسمت از این دستگاه می پردازیم .

جوکی پمپ آتش نشانی


این قسمت از بوستر پمپ آتش نشانی برای تامین فشار های ناشی از نشت و یا احیانا مصارف کم اطفا حریق در واقع وظیفه اصلی آن این است که مانع استارت و استاپ های مکرر پمپ های اصلی در مواقعی که حریقی وجود ندارد می شود و خودش به تنهایی فشار لازم را تامین می نماید. جوکی یا ژوکی پمپ آتش نشانی به پمپی گفته می شود؛ که هد پمپاژ آن با پمپ اصلی برابری می کند اما دبی کمتری دارند. این پمپ ها برای تامین نمودن فشارهای نشت و مصارف کم اطفای حریق جوکی پمپ به تنهایی فشار لازم را تامین می کند.

کلکتور بوستر پمپ آتش نشانی


کلکترو مکش: این قسمت ارتباط بین منابع آب و ورودی پمپ ها می باشد که در این بین شیر و صافی مناسب تعبیه شده است و در قسمت خروجی پمپ ها از شیر یکطرفه استفاده شده است.

کلکترو دهش: این قسمت از بوستر آتش نشانی از یک سمت به قسمت دهش پمپ ها و از سمت دیگر به شبکه مصرف متصل می شود که بر روی آن پرشر سوئیچ ها، سنسورها، گیج فشار و شیر تخلیه فشار نصب خواهد شد .

آتش نشانی بوستر

نحوه آرایش پمپ ها در بوستر پمپ آتش نشانی

مطابق با استاندارد NFPA هر پمپ باید قادر به تامین تمام دبی باشد (یک پمپ تامین دبی و دیگری به عنوان رزرو) و تنها وقتی که دبی از GPM 5000 بیشتر باشد با تایدیه مقام قانونی، می توان سه پمپ اصلی به کار برد. مطابق با استاندارد اروپایی (EN12845) بوستر پمپ آتش نشانی هرگز دارای بیشتر از سه پمپ اصلی نباید باشد. 

 

چیدمان پمپ آتش نشانی می تواند به صورت هفت روش زیر باشد:

تک پمپه

  • 1. یک الکترو پمپ 

  • 2. یک دیزل پمپ

دو پمپه

  •  1. دو الکتروپمپ 

  •  2. یک الکتروپمپ و یک دیزل پمپ

  • 3. دو دیزل پمپ

چند پمپه

  • 1. یک الکترو پمپ و دو دیزل پمپ

  • 2. سه دیزل پمپ

بوستر پمپ آتش نشانی به همراه دیزل پمپ

طراحی و محاسبه بوستر پمپهای آتش نشانی


برای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ بوستر ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺪ ﻭ ﺩﺑﯽ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ.


· دبی

ﺩﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ 50 gpm ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺑﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

gpm = 50 × n

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ‌ n ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺑﺴتگی ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻃﻔﺎﻱ ﺣﺮﻳﻖ ﺁبی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ N.F.P.A ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸانی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ 50 ﮔﺎﻟﻦ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﺍﻧﺖ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ 500 ﮔﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﺩ.


· ﻫﺪ

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، هد ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ به دست می آید:

Pt = P1 + P2 + P3

ﺍﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ:

P1= 1.5 × L × 0.04

:L
ﻃﻮﻝ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ

ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ P2= 42 m.H2O

= P3

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ پمپ بر حسب متر

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺁﺏ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻋﺪﺩ ﺩﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻤﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ 30 ﺿﺮﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺠم مخزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ.


بوستر پمپ آتش نشانی UL دار چیست؟

شرکت‌های سازنده قطعات و تجهیزات صنعتی و تجاری به دنبال اثبات کیفیت خود به مشتریان می‌باشند. از سوی دیگر سازمان‌های مستقلی در سرتاسر دنیا وجود دارند که با انجام یک سلسه آزمایش‌های فنی و دقیق به بررسی کیفیت تولیدات مختلف می‌پردازند

از جمله این سازمان‌ها می‌توان به UL ، FM ،  VDS و … اشاره نمود. در بین این سازمان‌های صادر کننده تاییدیه کیفیت، سازمان UL یک سازمان مستقل بین‌المللی صادرکننده مجوز مخصوص محصولات ایمنی است

بنابراین بوستر پمپ آتش نشانی که دارای تاییدیه UL باشد به اصطلاح UL دار باشد یعنی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای قابلیت اطمینان بسیار مناسبی می‌باشد.

سوالات متداول

از آنجایی که شبکه آب شهری قادر به تامین فشار مطلوب برای سیستم اطفا حریق نیست، بایستی از بوستر پمپ آتش نشانی بهره برداری کرد. از همین رو در ساخت و ساز های جدید وجود بوستر پمپ برای سیستم اطفا حریق حیاتی است.

بدون شک بوستر پمپ دور ثابت به دلیل اینکه در مدت زمان مشخصی فشار آب را در میزان قابل قبولی نگه می دارد، بیشتر برای سیستم اطفا حریق مناسب می باشد.

آیا سیستم اسپرینکلر می‌تواند حریق را اطفا کند؟

هدف اصلی استفاده از سیستم اسپرینکلر یا شبکه بارنده این هست که حریق را در نطفه خفه کند. اما اگر حریق گسترش پیدا کند، سیستم اسپرینکلر حریق را کنترل می‌کند تا زمان لازم برای رسیدن تجهیزات آتش‌نشانی فراهم شود.

خیر، پمپ های آتش نشانی با هد و دبی بسیار بالاتری از آب مصرفی انتخاب می شوند به همین علت استفاده از این پمپ ها برای آب مصرفی مناسب نیست و باعث آسیب رساندن به سیستم لوله کشی آب می شود.

قیمت بوستر پمپ آتش نشانی

فاکتورهای زیادی در تعیین قیمت بوستر پمپ آتش نشانی دخیل است. برای آنکه بتوانید قیمت بوستر پمپ آتش نشانی را محاسبه کنید فاکتورهایی مانند کیفیت شیرآلات و اتصالات، برند بوستر، قدرت و توان الکتروپمپ ها، کیفیت و اصالت مدار فرمان، کیفیت تابلو برق، کیفیت مونتاژ پمپ ها و کلکتور، کارکرد بوستر پمپ ها باید توجه کنید. برای تهیه بهترین کیفیت بوستر پمپ آتشنشانی می توانید با مجموعه دیزل پمپ آسیا تماس حاصل فرمایید.


 

فرم درخواست مشاوره فنی

کیفیت

به اشتراک گذاری